Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin 4 No’lu Yurt ve Misafirhane Yönetmeliği  Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Tüzüğü

Madde 1: 10.12.1988 tarihin de Lefkoşa’da 21 maddeden gösterilen amacı gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı dernekler tarafından Kıbrıs Türk Görmezler Derneği kurulmuştur ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Kıbrıs Görmezler Dayanışma Derneklerinin devamıdır.


Madde 2: Kurucuları:

A. Kıbrıs Türk Altı Nokta Görmezler Derneği.
B. Kıbrıs Görmezler Dayanışma Derneği.


Madde 3: Derneğin genel merkezi: Kutlu Adalı Sokak No:12 Kızılay – Lefkoşa’dır.

Posta Kutusu: 100
Dernek Telefonları: (0392) 227 2452 ve (0392) 227 8228
Fax: (0392) 227 5809
Cep Telefonları: (0533) 860 4293 – (0533) 863 6663

Madde 4: Derneğin konusu ve amacı:

Dernek, görmezlerin kendi aralarındaki işbirliğini ve dayanışmayı sağlayarak, görmezlerin birbirlerine maddi ve manevi yardımda bulunmalarını, teşkilat halinde örgütlenip topluma yük olmadan bağımsız yaşayabilmek için eğitim, öğretim, rehabilitasyon, sosyal güvence ve istihdam sorunlarının halledilmesi için mücadele etmeyi esasta amaç edinmiş bir kuruluştur.

Yukarıda amacı gerçekleştirmek için Dernek aşağıdaki sahalarda faaliyet göstermeyi fayda ve zaruri görür.

A. Eğitim:

1-Temel eğitim yaşına gelmiş tüm görmezlerin kısmi veya tam görmez özel eğitim kurumlarında veya normal eğitim sistemi içinde hazırlanacak özel şartlarda eğitimlerini sağlamak için ilgililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunacak.

2-Lise tahsilinin (ailenin isteği üzerine) normal okullarda yapılabilmesi için gerekli araç gerecin temini ve gereğinin düzenlenmesi için ilgililer nezdinde çaba göstermek.

3-Yüksek okullara devam etmek isteyen lise mezunu gençlerin imtihansız yüksek okullara devamını sağlamak.

B. Rehabilitasyon:

Görmezlerin özel durumları gözönünde tutularak hayatta kimseye yük olmadan geçimini sağlayabilmek için yeteneğine göre bir iş dalında becerisi olmayan yetişkin görmezlerin kısa süreli iş programlarına tabi tutulup tüketici durumdan kurtarılıp üretici durumuna getirilmesi için çaba sarfetmek, bunun için bir rehabilitasyon merkezinin açılmasını sağlamak.

C. İstihdam:

Görmezlerin en AZ görenler kadar her iş dalında başarılı oldukları bir gerçektir. Ancak görmezlik belirgin bir sakatlık olduğu için bir çok görmez bugün işsiz güçsüz, sağda solda dolaşmaktadır. Gerekli eğitim ve öğretimden geçtikten sonra görmezlerin resmi, yarı resmi ve özel kuruluşlara ait iş yerlerinde istihdamlarını zorunlu kılacak yasaların çıkarılması için mücadele etmek.

D. Özel istihdam iş teşviki için kuruluş Mali olanaklarına göre bağış niteliğinde çeşitli maddi ve manevi katkılar yapar.

E. Sosyal Güvence:

Doğuştan görmez olan veya sonradan hastalık, kaza ve yaşlılık nedeniyle gözlerini kaybedenlere devletin her türlü ilgiyi gösterip sosyal yardımda bulunmasını temin etmek, ulaşım muhabere ve iskan konularında görmezlere özel haklar elde etmek.

F. Sağlık:

Göz özürlerini doğuran nedenler hakkında halkımızın aydınlatılması ve bunlardan korunma yollarının halkımıza öğretilmesi için sağlık bakanlığı ile müşterek bir çalışma içine girilmesi.

G. Yardıma muhtaç görmeyen kişilere her türlü yardımda bulunmak.

H. Görmeyenlerin ve ilgililerin danışmalarını cevaplamak.

I. Derneğin amacına hizmet edecek her türlü yayınları, sergi ve gösterileri tertip ve teşvik etmek.

J. Aynı amaçla çalışan diğer ülke ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.


Madde 5: Derneğin işbirliği yapacağı başka kurumlar:

Dernek her özel ve resmi kurumla amacının tahakkuku maksadı ile işbirliği yapar.


Madde 6: Üyeliğe giriş ve çıkış:

A. Dernekte çalışmaya istekli 18 yaşını doldurmuş görmez veya gören her K.K.T.C. vatandaşı dernekler yasasının verdiği şartlara uygun olarak 5YTL giriş harcı ile 30YTL yıllık aidat ödemek koşulu ile dernek yönetim kurulunun onayını aldıktan sonra üye olabilir.

B. Derneğe giriş harcı ile üyelik aidat oranlarını her yıl yönetim kurulu düzenler.

C. Dernekte üyelik iki çesit olup, görmezler asil üye, görenler ise senpatizan destek üye olarak anılır.

D. Çalışmayan, işsiz veya çalışma dairesi ile sosyal hizmetler dairesinden yardım maaşı çeken görme engelli üyelerden, üyeliğe giriş harcı ile aidat alınmaz. Ekonomik güvenceli üyelerden aidat, altı aylık veya yıllık peşin olarak alınır.

E. Üyelikten Çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek şartı ile dernek üyeliğinden çekilebilir veya altı ay aidat ödemeyen üye üyelikten düşer.


Madde 7: Üyelikten çıkarılma:

Durumu ve karakterleri dernek tüzüğü ile ve amacı ile bağdaşmayan üyeler yönetim kurulunca uyarılarak disiplin kuruluna sevk edilir.


Madde 8: Derneğe üye kişiler aynı amaçlı başka derneklere ikinci üyeliklerini yaptıramazlar.


Madde 9: %40’ın üzerinde görme özürü bulunan üyelere kalkınmaları amacı ile yönetim kurulu kararı ile her türlü sosyal ve ekonomik katkılar yapılır.

Madde 10: Mali işler:

Derneğin gelirleri şunlardan ibarettir:

A. Üyelerin üyeliklerinden alınan üyelik kayıt harcı.

B. Üyelerin ödediği yıllık aidatlar.

C. Derneğe yapılan yardım ve bağışlar (dahili ve harici).

D. Devlet yardımları.

E. Sosyal faaliyetlerden temin edilen miktarlar.

F. Dernek yararına demirbaş olarak alınacak her türlü araç gereç, arsa ve bina için gerek görülmesi halinde yönetim kurulu kararı ile kefil ve veya taşınır veya taşınmaz mal ipoteği ile bankalardan borçlanma yapılabilir.

Madde 11: Derneğin organları ve görevleri:

A. Dernek genel kurulu: Dernek genel kurulu derneğin en yüksek organıdır. İki yılda bir Haziran ayında toplanır.

B. Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunanların listesini düzenler. Üyeler üyelik kartlarını ibraz ederek toplantı yerine girerler.

C. Toplantı yeri, günü, saati yönetim kurulunca toplantı gününden 10 gün önce kaymakamlık ve üyelere yazılı bildirilir.

D. Toplantı geri bırakıldığı takdirde üyeler, ikinci toplantı tarihinden en AZ 5 gün önceden geri bırakılma sebepleri ile toplantının günü, saati, yeri ve gündemi basın ve yayın yolu ile ilan ederek yeniden çağrılıp ve durum mahalli mülki amire yazı ile bildirilir.

E. Olağan ve olağanüstü genel kurullar mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Ekseriyet temin edilmediği takdirde yarım saat bekletildikten sonra ekseriyet aranmıyarak toplantılara devam edilir.

f. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin yarıdan bir fazlasının isteği üzerine toplanır.

g. Fesih ve tüzükte değişiklik kararı verebilmek için hazır üyelerinin 3/2’sinin çoğunluğu lazımdır.

h. Toplantı başlamadan önce bir başkan ve iki yazmandan oluşan bir divan seçilir.

Madde 12: Dernek genel kurulunun görevleri:

a. Yönetim kurulunu, denetciler kurulunu ve disiplin kurullarını seçer. Seçim görmez üyeler tarafından gizli veya açık oyla yapılır.

b. Yönetim kurulunca sunulan bütçeyi onaylar.

c. Yönetim kurulunun hazırladığı mali ve çalışma raporunu onaylar.

d. Teklifleri inceler ve karara bağlar.

e. Tüzükten gerekli görülecek değişiklik tekliflerini inceler, karara bağlar.

f. Dernek genel kurulu çeşitli hususlarda inceleme yapmak ve rapor hazırlamak üzere komisyonlar kurabilir.

g. Gündemde bulunan başka maddeleri görüşür ve karara bağlar, hazır üyelerden en az 1/10’unun isteği ile herhangi bir hususun belirtilmesini gündeme alır.

h. Derneğin feshine karar verir.

i. Derneğin federasyon veya konfederasyona katılmasına veya katılmamasına karar verir.

j. Yönetim kurulu üyelerinden boşalacak üyeliklere atamak üzere iki yedek üye seçer.

k. Denetim kurulu üyeliklerinden boşalacak üyeliğe atamak için bir yedek üye seçer.

l. Disiplin kurulu üyeliklerinden boşalacak üyeliğe atamak için bir yedek üye seçer.

Madde 13: Yönetim kurulu ve görevleri:

a. Dernek genel kurulunca seçilen 7 tam görmez veya kısmi görmez üyelerden kurulur. Ertesi genel kurula kadar derneğin en yüksek yürütme organıdır. İlk toplantısında kendi üyeleri arasından gizli veya açık oyla başkan, asbaşkan, sekreter, mali işler ve sosyal işler, halkla ilişkiler sorumlusunu ve basın yayın sorumlusunu belirler.

b. Yönetim kuruluna yukarıdaki (a) bendinde gösterilen görevlere ilaveten, gerektiğinde genel kurul tarafından ek görevler ve sorumluluklar verilir.

c. Tüzüğün ihtiva ettiği esaslar dahilinde genel kurulun emirleri dairesinde derneğin faaliyetlerini idare eder.

d. Kongreyi iki yıllık ve gerek kendisinin salt çoğunluğu ile gerekse üyelerinin salt çoğunluğunun imzalı dilekçeleri ile olağanüstü toplantıya çağırır.

e. Toplantı için 11. maddenin 2. fıkrasındaki işleri yapar.

f. Kongreye iki yıllık faaliyet ve kati hesap raporunu, gelecek dönem bütçesini ve ibrazını talep eder.

g. Kongreye dönem zabıtlarını, kanuni müddet içinde mahalli en büyük mülki amirliğe gönderir.

h. En az 15 günde toplanır, çoğunlukla karar verir, kararları deftere geçirir.

i. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri görevini yerine getirmediği hallerde yönetim kurulunun çoğunluğu ile alınacak bir kararla genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırarak durum görüşülür ve karara bağlanır.

j. Yönetim kurulu toplantılarına ard arda 3 kez mazeretsiz katılmayan bir üye yönetim kurulu üyeliğinden düşer.

Madde 14: Yönerim kurulu üyelerinin görevleri:

A.

a. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda derneğin başkanıdır.

b. Başkan, yönetim kurulunu gerekli gördüğü zaman toplantıya çağırır ve toplantılara bu kurula başkanlık eder.

c. Başkan, dernek çalışanlarının gerektirdiği tedbirleri alır, yetkili organlarla verilen kararların ilgililerce uygulanmasına nezaret eder.

d. Başkan her konuda birinci imza yetkisine sahiptir.

e. Başkan zorunlu veya acil konularda asgari ücretin ¼’üne kadar harcama yetkisine sahiptir.

f. Başkan iç ve dışta derneğin resmi temsilciliğini yapar.

B. Aşbaşkan: Başkanın bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.

C. Sekreter: Derneğin günlük arşiv ve yazı işlerini yürüten ödenekli sekretere yardımcı olur. Ayrıca başkan veya asbaşkanın imzaları ile ikinci imza yetkisine sahiptir.

D. Mali İşler Sorumlusu: Mali işler sorumlusu derneğin mali işlerini yürütür. Başkan veya asbaşkanın imzaları ile ikinci imza yetkisine sahiptir.

E. Sosyal İşler Sorumlusu: Derneğin günlük işlerini yürütür, dernek adına yapılacak açık oturum, balo, çay gibi faaliyetleri hazırlar. Ayrıca başkan veya asbaşkanın imzaları ile ikinci imza yetkisine sahiptir.

F. Halkla İlişkiler Sorumlusunun Görevi: Asil veya senpatizan üye kayıt işlemleri ile her türlü halkla ilişkiler yazışmalarından sorumludur. Ayrıca başkan veya asbaşkanın imzaları ile ikinci imza yetkisine sahiptir.

G. Basın Yayın Sorumlusunun Görevi: Derneğin her türlü baskı ve basın yayın işlerini yürütür. Ayrıca başkan veya asbaşkanın imzaları ile ikinci imza yetkisine sahiptir.


Madde 15: Çalışma koşulları:

Yönetim kurulu aşağıda yazılı lüzum görmekte olduğu kuracağı yeni kollar için başkanları, asil ve yedek üyeler arasından seçer. Bu kollar eğitim, yayın ve sosyal yardım, müsamere ve gelir kollarıdır. Her kol başkan ve onun temsil edeceği sayıda dernek üyelerinden kurulur. Kol üyeleri yönetim kurulunca istekliler arasından seçilir.


Madde 16: Denetim kurulu:

Dernek genel kurulunca en az bir görmez ve/veya iki görenden seçilen üç kişidir. Yönetim kurulunun mali işlerini denetlemekle görevlidir. İlk toplantıda bir başkan seçer ve idare heyetine bildirir. Çalışmalarının neticelerini her iki yılda bir rapor halinde dernek genel kuruluna sunar.

Madde 17: Disiplin kurulu:

a. Dernek genel kurulunca bir görmez ve/veya iki görenden seçilen üç kişiden kurulur.

b. Disiplin kurulu adayları herhangi bir nedenle toplantıya katılmadan da aday (yazılı aday) gösterilebilir.

c. Yönetim kurulundan gelen suç raporlarını görüşür ve üyenin hakkında yapılan suçlamalarla ilgili bir veya iki ihtar kararı alır ve üyeye yazılı gönderir. Aynı üye başka bir suç işlediği takdirde yönetim kurulu ile birlikte üyeliği ile ilgili son kararı alır.


Madde 18: Derneğin tutmakla mükellef olduğu defterler:

a. Gelir gider defteri, evrakı sarfiyesi ile beraber.

b. Üye kayıt defteri.

c. Gelen giden evrak defteri (yönetim kurulu lüzum gördüğü takdirde).

d. Karar defteri.

Karar defteri ve kongre zabıtları ve mali konularda her üyenin istediği zaman görebileceği şekilde dernek merkezinde bulundurulur ve ancak ödenekli sekreter nezaretinde üyeler bunu okurlar. Üyelerin bu zabıtlarda değişiklik yapmaları yasak olup kanuni mercilere durumu iletme her üyenin başvurma yetkisi vardır.


Madde 19: Görme özürlülerin şahsen eş ve çocuklarının tedavilerine maddi ve manevi her türlü olanağı sağlayacak güçlü bir sağlık fonunun oluşturulması yetkisine yönetim kurulu sahiptir.


Madde 20: Dernek genel hizmetlerinde çalıştırılmak üzere yönetim kurulu ödenekli sekreter, odacı, şöför ve her türlü işci alım ve istihdam yetkisine sahiptir.


Madde 21: Tüzükteki eksik hükümleri dernekler kanunu tamamlar.


Not: Bu tüzük 11.06.2005 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 9. olağan genel kurul toplantı kararlarına göre en son şekliyle hazırlanmıştır


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  | Derneğimiz|| Bağışlar

| Duyurular || Doğal Görme Engelli Üyeler || Sempatizan Üyeler |

| Ana Sayfa | | Ulaşım | | E-Mail | | Arşiv | | Haber |

 

 

Design, maintained and hosted by  Kibris.Net